Noteikumi un nosacījumi

Vispārējie noteikumi

SIA "Inchcape Motors Latvia" (turpmāk – Inchcape Motors Latvia) ir pielicis visas pūles, lai nodrošinātu šajā lapā esošās informācijas patiesumu. Ford pastāvīgi uzlabo Ford ražoto automobiļu tehniskos datus, dizainu un ražošanas tehnoloģijas, kas attiecīgi rada regulāras izmaiņas. Mēs cenšamies nodrošināt nepārtrauktu informācijas atjaunošanu par precēm un to specifikācijām, tomēr, šī lapa nevar tikt uzskatīta par nekļūdīgu Ford preču un pakalpojumu katalogu, kā arī nav uzskatāma par kāda konkrēta automobiļa pārdošanas piedāvājumu. Inchcape Motors Latvia nav Ford aģenta statuss; kā arī, nav nekādu tiesību Ford vārdā uzņemties jebkādas saistības vai pienākumus vai dot Ford saistošus apsolījumus. Jebkādas šajā lapā iekļautās norādes par transportlīdzekļa ātrumu un jaudu nav uzskatāmas par aicinājumu agresīvai braukšanai vai pārsniegt atļauto braukšanas ātrumu. Informācija par automobiļa degvielas patēriņu ir norādīta atbilstoši Direktīvai 93/116/EK. Patēriņš ir aprēķināts, izmantojot tās pašas metodes, kuras izmanto oficiālajos izplūdes gāzu emisijas aprēķinos. Šie dati ir precīzāki par aprēķiniem, kas veikti, izmantojot agrāk piemērojamās metodes. Transportlīdzekļa ikdienas degvielas patēriņš, atkarībā no braukšanas tehnikas, laika apstākļiem, ceļa stāvokļa un transporta plūsmas intensitātes, kā arī transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa, var atšķirties no testa braucienos noteiktā un šeit norādītā patēriņa. Šaubu gadījumā, lūdzu konsultējieties ar Ford autorizēto pārdevēju.

Piederumi un aprīkojums

Transportlīdzekļa piederumi un aprīkojums, kas nav norādīti kā standarta piederumi un aprīkojums, ir uzskatāmi par papildus piederumiem un aprīkojumu, kas ne vienmēr ir pieejams visiem modeļiem. Par papildus piederumiem var tikt piemērota papildus maksa.

Autortiesības

Visas tiesības, ieskaitot pavairošanas tiesības un tiesības uz datu bāzēm, ko satur šī lapa, pieder Inchcape Motors Latvia vai Ford, vai Inchcape Motors Latvia un Ford šādas tiesības likumīgi ir saņēmuši no trešajām personām. Jums nav tiesību kopēt, publicēt, lejupielādēt, pārsūtīt vai pārraidīt, pilnībā vai daļēji, šajā lapā esošos tekstus, fotogrāfijas, attēlus, preču zīmes, logo, citas šajā lapā esošās detaļas un zīmes, jebkādus kodus un programmas, jebkādu iemeslu dēļ, bez iepriekšējas rakstiskas Inchcape Motors Latvia piekrišanas. Informāciju, ko satur šī lapa, Jūs varat izmantot savām vajadzībām. Jums nav tiesību pielāgot, izmainīt vai papildināt šajā lapā esošo informāciju, vai izmantot to jebkādiem citiem mērķiem. Lapas izmantošana prettiesiskiem mērķiem ir aizliegta. Inchcape Motors Latvia patur tiesības rīkoties ar šīs lapas saturu pēc saviem ieskatiem.

Saistību atruna

Šīs lapas izmantošanas uzsākšana vienlaicīgi nozīmē piekrišanu šo Noteikumu un Nosacījumu piemērošanai. Mēs cenšamies nodrošināt, lai šajā lapā publicētā informācija būtu patiesa, pilnīga un savlaicīgi atjaunota. Visa informācija, teksti, nosaukumi, fotogrāfijas, attēli, logo, saites, ikonas un citi materiāli šajā lapā ir pieejami bez ierobežojuma, tādā apjomā un kvalitātē, kādā tie ir lapas apskates brīdī, bez jebkādām papildus garantijām. Inchcape Motors Latvia negarantē un neapsola lapā atrodamās informācijas precizitāti un pilnīgumu, kā arī negarantē un neapsola, ka lapas izmantošana būs bez kļūdām un pārtraukumiem, kā arī, ka šī lapa un tās serveri nesatur datorvīrusus vai kļūdas. Inchcape Motors Latvia ne pie kādiem apstākļiem neatbild par jebkāda veida tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas tieši vai netieši ir radušies, izmantojot šo lapu, šajā lapā atrodamo informāciju, vai izmantojot šajā lapā minētās preces un pakalpojumus. Inchcape Motors Latvia neuzņemas nekādu atbildību par šīs lapas darbības traucējumiem vai pieejamību.

Preču zīmes

Visi Ford vārdu vai attēlu saturošie nosaukumi, attēli un logo ir Ford īpašums. Visi trešo personu nosaukumu vai attēlu saturošie nosaukumi, preces un pakalpojumi ir attiecīgo trešo personu īpašums. Inchcape Motors Latvia informē, ka šo preču zīmju izmantošana bez to īpašnieka atļaujas ir aizliegta un var izraisīt preču zīmes īpašnieka tiesību pārkāpumu.

Ārējās saites

Inchcape Motors Latvia neuzņemas nekādu atbildību par lapā atrodamajām saitēm, kas nodrošina piekļuvi citām lapām. Citu lapu apmeklēšana, izmantojot šajā lapā esošās saites, ir ārpus Inchcape Motors Latvia kontroles un atbildības. Jūs varat bez ierobežojumiem apmeklēt šīs lapas uz savu risku un atbildību.

Programmatūras atruna

Šajā lapā izmantotā programmatūra ir pārbaudīta un testēta visos tās ražošanas posmos, tomēr, kā attiecībā uz jebkuru jaunu programmatūru, mēs rekomendējam pirms tās izmantošanas veikt antivīrusa programmas skanēšanu. Mēs arī rekomendējam pirms programmas lietošanas veikt datora cietā diska kopēšanu. Inchcape Motors Latvia neuzņemas nekādu atbildību par jūsu datora darbības pārtraukumiem, bojājumiem vai datu zaudējumiem programmatūras lietošanas rezultātā. Šaubu gadījumā pirms programmatūras instalēšanas konsultējieties ar IT speciālistu.

Piemērojamais likums

Šie Noteikumi un Nosacījumi ir sastādīti un tiek piemēroti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Visi strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Ja kāds no Noteikumu un Nosacījumu punktiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo noteikumu un nosacījumu spēkā esamību. Inchcape Motors Latvia ir vienpusējas tiesības veikt izmaiņas šajos Noteikumos un Nosacījumos, informējot par šādām izmaiņām savā mājas lapā. Ja jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem un Nosacījumiem, lūdzu, nekavējoties izbeidziet šīs lapas izmantošanu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inchcape Motors Latvia", vienotais reģistrācijas nr. 40003073379, juridiskā adrese: Skanstes iela 4a, Rīga, LV-1013.

Privātuma politika

Interneta privātuma politika

SIA "Inchcape Motors Latvia" (turpmāk – Inchcape Motors Latvia) respektē katra šīs lapas apmeklētāja privātumu. No jums saņemtie personas dati tiks apstrādāti un izmantoti tikai ar jūsu piekrišanu un tikai tādā apjomā, kādā to atļauj spēkā esošie Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti.

Atļauju veidi

Brošūru pieprasījumiem – ja sniegta atļauja sazināties turpmāk, jūs piekrītat saziņai ar teksta īsziņu un vēstuļu palīdzību.
Pieprasījumiem Informējiet mani – ja sniegta atļauja sazināties turpmāk, jūs piekrītat saziņai ar teksta īsziņu un vēstuļu palīdzību.
Testa braucienu pieprasījumiem – ja sniegta atļauja sazināties turpmāk, jūs piekrītat saziņai ar teksta īsziņu, tālruņa zvanu, balss pasta un vēstuļu palīdzību.

SMS dati

No mūsu mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja tiek prasīts, lai vietējiem telekomunikāciju regulatoriem, mobilo sakaru operatoriem un oficiālajām iestādēm pēc pieprasījuma varētu sniegt vēsturisku informāciju. Šāda informācija ietver ziņojumu nosūtīšanu pēc pieprasījuma un bez tā, ienākošos un izejošos ziņojumu, datumu un laiku, mobilā tālruņa numuru un tīkla operatoru. Šie dati nav pieejami „Ford” vai tā patērētājiem. Lai saņemtu plašāku informāciju un kontaktinformāciju, lūdzu, pierakstieties šādās interneta vietnēs;
Lai saņemtu plašāku informāciju par OFCOM, skatīt zemāk doto saiti.

Skatīt OFCOM interneta vietni >
Lai saņemtu plašāku informāciju par PhonePay Plus, skatīt zemāk doto saiti.
Skatīt PhonePay interneta vietni >
Mūsu mobilo sakaru pakalpojumu sniedzējs arī ievēro Vispasaules Mobilā mārketinga asociācijas [Global Mobile Marketing Association] (MMA) noteiktos standartus un noteikumus, skatīt zemāk doto saiti.
Skatīt Vispasaules Mobilā mārketinga asociācijas interneta vietni >

Sazinieties ar mums

Jums kā privātpersonai ir tiesības uzzināt, kāda informācija par jums ir mūsu rīcībā, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt korekcijas; jums ir arī tiesības lūgt mūsu neizmantot šo informāciju. Mēs veltīsim visas praktiski iespējamās pūles, lai respektētu jūsu vēlmes. Tomēr mums tā rīkoties var liegt spēkā esošie tiesību akti, piemēram, attiecībā uz veselības aizsardzības un drošības vai finanšu regulējumu (piemēram, sadarbojoties ar līzinga uzņēmumiem).

Saistībā ar tēmām, kas nav iekļautas BUJ sadaļā, lūdzu, sūtiet jautājumus uz 'Inchcape Motors Latvia'.

Sīkdatņu lietošana mūsu WAP vietnē

Sīkdatnes tiek izmantotas tikai Pieprasījumiem Informējiet mani, Testa braucienu pieprasījumiem un Brošūru pieprasījumiem. Tas tiek darīts tikai tādēļ, lai mēs varētu reģistrēt attiecīgās sesijas datus, klienta dati netiek saglabāti.

Maksa

Par jūsu mums nosūtītajiem teksta ziņojumiem jāmaksā tīkla operatora noteiktā standarta maksa.

Jums tiks aprēķināta arī par WAP tīkla izmantošanu noteiktā standarta maksa, kā arī maksa par piekļuvi WAP vietnei un satura lejupielādi. „Inchcape Motors Latvia” jums nosūtītie teksta ziņojumi ir bezmaksas.

Pārlūkošana

Lai pārlūkotu mūsu WAP vietni un piekļūtu tās saturam, jums tālrunī jāaktivizē piekļuve WAP un jāizmanto atbilstoša ierīce (piemēram, ar video satura atbalstu). Jebkādu lejupielādēto saturu nedrīkst izmantot nekādiem mērķiem, kas varētu tikt uzskatīti par neslavu ceļošiem vai pazemojošiem, kā arī bez „Inchcape Motors Latvia” rakstiskas atļaujas – komerciāliem nolūkiem. Jūsu tīkla operatoram arī jāatļauj mūsu satura lejupielāde. Ja neesat par to pārliecināts, lūdzu, pirms mēģinājuma lejupielādēt saturu sazinieties ar savu mobilo sakaru pakalpojumu nodrošinātāju. „Inchcape Motors Latvia” ir atbildīgs gadījumā, ja jūs nevarat piekļūt saturam vai arī rodas kādas grūtības ar tā lejupielādi vai piekļuvi jūsu ierīcē. Ja rodas kādi jautājumi par saturu, kas lejupielādēts jūsu ierīcē, lūdzam skatīt BUJ sadaļu.

Sīkdatnes

Kas ir sīkdatne?
Sīkdatne ir teksta informācijas virkne, ko interneta vietne jūsu datora cietajā diskā pārveido pārlūka sīkdatnes failā, lai interneta vietne „atcerētos”, kas jūs esat. Sīkdatnes var palīdzēt izkārtot saturu interneta vietnē, lai ātrāk pielāgotos jūsu primārajām interesēm – sīkdatnes tiek izmantotas lielākajā daļā interneta vietņu. Sīkdatnes vienas pašas nav iespējams izmantot jūsu identificēšanai. Sīkdatne parasti satur tā domēna nosaukumu, no kura sīkdatne nākusi; sīkdatnes „izmantošanas laiku”; un vērtību, kas parasti ir pēc nejaušības principa ģenerēts unikāls skaitlis.

Šajā vietnē tiek izmantotas divu veidu sīkdatnes:

Kā šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes un kāda informācija tiek apkopota.
Sesiju sīkdatnes tiek izmantotas:

Pastāvīgās sīkdatnes tiek izmantotas:

Trešo personu sīkdatnes
Trešās personas ar šīs vietnes palīdzību apkalpo sīkdatnes. Tās izmanto šādiem nolūkiem:
Lai mūsu vietnē apkalpotu reklāmas un noteiktu, vai lietotāji kliko uz šīm reklāmām.

Tīmekļa bāksignāli

Dažas mūsu tīkla lapas var saturēt elektroniskos attēlus, kas zināmi kā tīmekļa bāksignāli (dažreiz pazīstami arī kā “clear gifs” ), kas ļauj mums saskaitīt šo lapu apmeklētājus. Tīmekļa bāksignāli apkopo tikai ierobežota apjoma informāciju, kas satur arī sīkdatnes numuru; lapas apskates laiku un datumu; un tās lapas aprakstu, kurā atrodas tīmekļa bāksignāls. Mūsu lapās var atrasties arī tādi tīmekļa bāksignāli, ko tur ievietojušas trešās puses – reklāmas ievietotāji. Šie bāksignāli nesatur nekādu personīgi identificējamu informāciju un tiek izmantoti tikai konkrētās kampaņas efektivitātes noteikšanai.

Kā izdzēst sīkdatnes

Jūs varat viegli izdzēst jebkuras jūsu pārlūka sīkdatņu mapē instalētās sīkdatnes. Piemēram, ja lietojat Microsoft Windows Explorer:
Atveriet 'Windows Explorer'
Nospiediet rīkjoslas pogu ‘Meklēšana’ ('Search')
Ierakstiet meklēšanas logā „cookie”, lai sameklētu 'Mapes un failus'
Logā ‘Skatīt’ izvēlieties 'Mans dators'
Nospiediet 'Meklēt tūlīt'
Dubulti nospiediet uz atrastajām mapēm
'Izvēlieties' jebkuru sīkdatnes failu
Uz klaviatūras nospiediet pogu 'Dzēst'
Ja nelietojat Microsoft Windows Explorer, jums „sīkdatnes” jāizvēlas zem funkcijas „Palīdzība”, lai iegūtu informāciju, kur atrast sīkdatņu mapi.


Sīkdatņu atspējošana un iespējošana

Jūs varat akceptēt vai atteikties no sīkdatnēm, nomainot pārlūka iestatījumus. Taču, ja sīkdatnes tiek atspējotas, jums var arī nebūt iespējams izmantot visas mūsu vietnes interaktīvās iespējas. Ja vēlaties, lai jūs brīdina pirms sīkdatnes akceptēšanas cietajā diskā, ievērojiet tālāk dotās norādes:

Ja lietojat Netscape Navigator 3.0:
Dodieties uz izvēlni 'Opcijas'
Nospiediet 'Tīkla preferences'
Nospiediet 'Protokoli'
Atzīmējiet logu, kurā norādīts 'Brīdināt pirms sīkdatnes akceptēšanas'
Dodieties uz Netscape mapi
Izdzēsiet failu ar nosaukumu 'cookies.txt', līdz ar to tiks izdzēstas visas sīkdatnes
Ja tiek izmantota Windows 95 operētājsistēma, lai atrastu failu ar nosaukumu 'cookies.txt.', ‘Sākuma’ izvēlnē jāizmanto arī iespēja 'Atrast'

Internet Explorer 3.0:
Dodieties uz izvēlni 'Skats'
Nospiediet 'Opcijas'
Nospiediet 'Uzlabots'
Atzīmējiet logu, kurā norādīts 'Brīdināt pirms sīkdatnes akceptēšanas'
Dodieties uz sīkdatņu direktoriju
Izdzēsiet visus tur esošos failus, līdz ar to tiks izdzēstas visas sīkdatnes
Kad būsiet izdzēsis šos failus, jums vairs nebūs sīkdatņu un ik reizi, kad tīmeklis mēģinās jūsu sistēmā ievietot sīkdatni, jūs tiksiet brīdināts. Tādā gadījumā jums būs jāizvēlas 'Akceptēt' vai 'Atcelt’ sīkdatni.

Ja lietojat Netscape 4.0+:
Izvēlnes joslā dodieties uz 'Rediģēt'
Nospiediet 'Preferences'
Nospiediet 'Uzlabots'
Atzīmējiet logu, kurā norādīts 'Brīdināt pirms sīkdatnes akceptēšanas'
Tagad dodieties uz 'Sākuma' pogu
Nospiediet 'Meklēt'
Nospiediet 'Faili un mapes'
Uzlekušajā meklēšanas logā ierakstiet „cookies.txt”
Nospiediet 'Meklēt tūlīt'
Kad tiek attēloti meklēšanas rezultāti, ievelciet visus norādītos failus 'Miskastē', līdz ar to tiks izdzēstas visas sīkdatnes
Tagad izslēdziet un pārstartējiet Netscape
Kad būsiet izdzēsis šos failus, jums vairs nebūs sīkdatņu un ik reizi, kad tīmeklis mēģinās jūsu sistēmā ievietot sīkdatni, jūs tiksiet brīdināts. Tādā gadījumā jums būs jāizvēlas 'Akceptēt' vai 'Atcelt’ sīkdatni.

Internet Explorer 4.0:
Dodieties uz izvēlni 'Skats'
Nospiediet 'Interneta opcijas'
Nospiediet 'Uzlabots'
Atzīmējiet logu, kurā norādīts 'Brīdināt pirms sīkdatnes akceptēšanas'
Tagad dodieties uz savu sīkdatņu direktoriju
Izdzēsiet visus tur esošos failus, līdz ar to tiks izdzēstas visas sīkdatnes
Kad būsiet izdzēsis šos failus, jums vairs nebūs sīkdatņu un ik reizi, kad tīmeklis mēģinās jūsu sistēmā ievietot sīkdatni, jūs tiksiet brīdināts. Tādā gadījumā jums būs jāizvēlas 'Akceptēt' vai 'Atcelt’ sīkdatni.

Internet Explorer 5.0+:
Dodieties uz izvēlni 'Rīki'
Nospiediet 'Interneta opcijas'
Nospiediet izcilni 'Drošība'
Izceliet zonu 'Internets' (izvēlēta pēc noklusējuma)
Šai zonai izvēlieties 'Augstu' drošības līmeni
Nospiediet 'OK'
Dodieties uz sīkdatņu direktoriju
Izdzēsiet visus tur esošos failus, līdz ar to tiks izdzēstas visas sīkdatnes
Kad būsiet izdzēsis šos failus, jums vairs nebūs sīkdatņu un jūsu pārlūks vairs nesūtīs un nesaņems jaunas sīkdatnes.

Ja lietojat Netscape 6.0+:
Izvēlnes joslā dodieties uz 'Rediģēt'
Nospiediet 'Preferences'
Nospiediet 'Uzlabots'
Izvēlieties lauku 'Sīkdatnes'
Atzīmējiet vai nu 'Brīdināt mani pirms sīkdatnes akceptēšanas' vai arī 'Atspējot sīkdatnes’
Nospiediet 'OK'
Dodieties uz 'Sākuma' pogu
Nospiediet 'Meklēt'
Nospiediet 'Faili un mapes'
Uzlekušajā meklēšanas logā ierakstiet „cookies.txt”
Nospiediet 'Meklēt tūlīt'
Kad tiek attēloti meklēšanas rezultāti, ievelciet visus norādītos failus 'Miskastē', līdz ar to tiks izdzēstas visas sīkdatnes
Tagad izslēdziet un pārstartējiet Netscape
Atkarībā no agrāk veiktās izvēles jūs vai nu saņemsiet brīdinājumu par jaunām sīkdatnēm vai arī sīkdatnes vispār netiks sūtītas vai saņemtas.

Internet Explorer 6.0+:
Dodieties uz izvēlni 'Rīki'
Nospiediet 'Interneta opcijas'
Nospiediet izcilni 'Privātums'
Pārvietojiet slaideri, lai izvēlētos vēlamos iestatījumus
Nospiediet 'OK'
Dodieties uz sīkdatņu direktoriju
Izdzēsiet visus tur esošos failus, līdz ar to tiks izdzēstas visas sīkdatnes
Kad būsiet izdzēsis šos failus, jums vairs nebūs sīkdatņu un jūsu pārlūks vairs nesūtīs un nesaņems jaunas sīkdatnes.

Ja lietojat Netscape 7.0+:
Izvēlnes joslā dodieties uz 'Rediģēt'
Nospiediet 'Preferences'
Nospiediet 'Privātums & drošība'
Izvēlieties lauku 'Sīkdatnes'
Izvēlieties vēlamos iestatījumus
Nospiediet 'OK'
Dodieties uz 'Sākuma' pogu
Nospiediet 'Meklēt'
Nospiediet 'Faili un mapes'
Uzlekušajā meklēšanas logā ierakstiet „cookies.txt”
Nospiediet 'Meklēt tūlīt'
Kad tiek attēloti meklēšanas rezultāti, ievelciet visus norādītos failus 'Miskastē', līdz ar to tiks izdzēstas visas sīkdatnes
Tagad izslēdziet un pārstartējiet Netscape

Atkarībā no agrāk veiktās izvēles jūs vai nu saņemsiet brīdinājumu par jaunām sīkdatnēm vai arī sīkdatnes vispār netiks sūtītas vai saņemtas.