Noteikumi un Nosacījumi

Noteikumi un nosacījumi

Vispārējie noteikumi

SIA "Inchcape Motors Latvia" (turpmāk – Inchcape Motors Latvia) ir pielicis visas pūles, lai nodrošinātu šajā lapā esošās informācijas patiesumu. Ford pastāvīgi uzlabo Ford ražoto automobiļu tehniskos datus, dizainu un ražošanas tehnoloģijas, kas attiecīgi rada regulāras izmaiņas. Mēs cenšamies nodrošināt nepārtrauktu informācijas atjaunošanu par precēm un to specifikācijām, tomēr, šī lapa nevar tikt uzskatīta par nekļūdīgu Ford preču un pakalpojumu katalogu, kā arī nav uzskatāma par kāda konkrēta automobiļa pārdošanas piedāvājumu. Inchcape Motors Latvia nav Ford aģenta statuss; kā arī, nav nekādu tiesību Ford vārdā uzņemties jebkādas saistības vai pienākumus vai dot Ford saistošus apsolījumus. Jebkādas šajā lapā iekļautās norādes par transportlīdzekļa ātrumu un jaudu nav uzskatāmas par aicinājumu agresīvai braukšanai vai pārsniegt atļauto braukšanas ātrumu. Informācija par automobiļa degvielas patēriņu ir norādīta atbilstoši Direktīvai 93/116/EK. Patēriņš ir aprēķināts, izmantojot tās pašas metodes, kuras izmanto oficiālajos izplūdes gāzu emisijas aprēķinos. Šie dati ir precīzāki par aprēķiniem, kas veikti, izmantojot agrāk piemērojamās metodes. Transportlīdzekļa ikdienas degvielas patēriņš, atkarībā no braukšanas tehnikas, laika apstākļiem, ceļa stāvokļa un transporta plūsmas intensitātes, kā arī transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa, var atšķirties no testa braucienos noteiktā un šeit norādītā patēriņa. Šaubu gadījumā, lūdzu konsultējieties ar Ford autorizēto pārdevēju.

Piederumi un aprīkojums

Transportlīdzekļa piederumi un aprīkojums, kas nav norādīti kā standarta piederumi un aprīkojums, ir uzskatāmi par papildus piederumiem un aprīkojumu, kas ne vienmēr ir pieejams visiem modeļiem. Par papildus piederumiem var tikt piemērota papildus maksa.

Autortiesības

Visas tiesības, ieskaitot pavairošanas tiesības un tiesības uz datu bāzēm, ko satur šī lapa, pieder Inchcape Motors Latvia vai Ford, vai Inchcape Motors Latvia un Ford šādas tiesības likumīgi ir saņēmuši no trešajām personām. Jums nav tiesību kopēt, publicēt, lejupielādēt, pārsūtīt vai pārraidīt, pilnībā vai daļēji, šajā lapā esošos tekstus, fotogrāfijas, attēlus, preču zīmes, logo, citas šajā lapā esošās detaļas un zīmes, jebkādus kodus un programmas, jebkādu iemeslu dēļ, bez iepriekšējas rakstiskas Inchcape Motors Latvia piekrišanas. Informāciju, ko satur šī lapa, Jūs varat izmantot savām vajadzībām. Jums nav tiesību pielāgot, izmainīt vai papildināt šajā lapā esošo informāciju, vai izmantot to jebkādiem citiem mērķiem. Lapas izmantošana prettiesiskiem mērķiem ir aizliegta. Inchcape Motors Latvia patur tiesības rīkoties ar šīs lapas saturu pēc saviem ieskatiem.

Saistību atruna

Šīs lapas izmantošanas uzsākšana vienlaicīgi nozīmē piekrišanu šo Noteikumu un Nosacījumu piemērošanai. Mēs cenšamies nodrošināt, lai šajā lapā publicētā informācija būtu patiesa, pilnīga un savlaicīgi atjaunota. Visa informācija, teksti, nosaukumi, fotogrāfijas, attēli, logo, saites, ikonas un citi materiāli šajā lapā ir pieejami bez ierobežojuma, tādā apjomā un kvalitātē, kādā tie ir lapas apskates brīdī, bez jebkādām papildus garantijām. Inchcape Motors Latvia negarantē un neapsola lapā atrodamās informācijas precizitāti un pilnīgumu, kā arī negarantē un neapsola, ka lapas izmantošana būs bez kļūdām un pārtraukumiem, kā arī, ka šī lapa un tās serveri nesatur datorvīrusus vai kļūdas. Inchcape Motors Latvia ne pie kādiem apstākļiem neatbild par jebkāda veida tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas tieši vai netieši ir radušies, izmantojot šo lapu, šajā lapā atrodamo informāciju, vai izmantojot šajā lapā minētās preces un pakalpojumus. Inchcape Motors Latvia neuzņemas nekādu atbildību par šīs lapas darbības traucējumiem vai pieejamību.

Preču zīmes

Visi Ford vārdu vai attēlu saturošie nosaukumi, attēli un logo ir Ford īpašums. Visi trešo personu nosaukumu vai attēlu saturošie nosaukumi, preces un pakalpojumi ir attiecīgo trešo personu īpašums. Inchcape Motors Latvia informē, ka šo preču zīmju izmantošana bez to īpašnieka atļaujas ir aizliegta un var izraisīt preču zīmes īpašnieka tiesību pārkāpumu.

Ārējās saites

Inchcape Motors Latvia neuzņemas nekādu atbildību par lapā atrodamajām saitēm, kas nodrošina piekļuvi citām lapām. Citu lapu apmeklēšana, izmantojot šajā lapā esošās saites, ir ārpus Inchcape Motors Latvia kontroles un atbildības. Jūs varat bez ierobežojumiem apmeklēt šīs lapas uz savu risku un atbildību.

Programmatūras atruna

Šajā lapā izmantotā programmatūra ir pārbaudīta un testēta visos tās ražošanas posmos, tomēr, kā attiecībā uz jebkuru jaunu programmatūru, mēs rekomendējam pirms tās izmantošanas veikt antivīrusa programmas skanēšanu. Mēs arī rekomendējam pirms programmas lietošanas veikt datora cietā diska kopēšanu. Inchcape Motors Latvia neuzņemas nekādu atbildību par jūsu datora darbības pārtraukumiem, bojājumiem vai datu zaudējumiem programmatūras lietošanas rezultātā. Šaubu gadījumā pirms programmatūras instalēšanas konsultējieties ar IT speciālistu.

Piemērojamais likums

Šie Noteikumi un Nosacījumi ir sastādīti un tiek piemēroti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Visi strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Ja kāds no Noteikumu un Nosacījumu punktiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo noteikumu un nosacījumu spēkā esamību. Inchcape Motors Latvia ir vienpusējas tiesības veikt izmaiņas šajos Noteikumos un Nosacījumos, informējot par šādām izmaiņām savā mājas lapā. Ja jūs nepiekrītat šiem Noteikumiem un Nosacījumiem, lūdzu, nekavējoties izbeidziet šīs lapas izmantošanu.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inchcape Motors Latvia", vienotais reģistrācijas nr. 40003073379, juridiskā adrese: Skanstes iela 4a, Rīga, LV-1013.

Nosacijumi atteikumiem

Ford nepārtraukti attīsta un pilnveido savu produkciju. Atbilstoši šīm izmaiņām, Inchcape Motors Latvia ir tiesības veikt izmaiņas šajā lapā publicētajās transportlīdzekļu specifikācijās, krāsās un cenās. Šī lapa satur informāciju kā par Ford, tā arī citu piegādātāju produkciju. Papildus aprīkojuma uzstādīšana var ietekmēt jūsu transportlīdzekļa degvielas patēriņu. *Citu piegādātāju produkcijai var būt atšķirīgi garantijas noteikumi, ar kuriem jūs varat iepazīties, nospiežot garantijas ikonu pie attiecīgā produkta, vai interesējoties pie Ford autorizētā pārdevēja. Bluetooth ® nosaukuma zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un Ford Motor Company ir licence. iPhone/iPod vārdiskas preču zīmes un logotipi ir Apple Inc. īpašums. Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder attiecīgajiem īpašniekiem.